slovenská vlajka britská vlajka
slovenská vlajka

Ochrana súkromných údajov

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (dňa 25. 5. 2018), všeobecne známej pod skratkou GDPR, sme pre Vás pripravili nasledujúce informácie. Spoločnosť RAD Solutions, s.r.o., ako správca osobných údajov zhromažďuje a spracováva osobné údaje odoslané používateľmi v priebehu inštalácie a používania aplikácie.

I. Klientská aplikácia

1. Aký typ osobných údajov zberáme a spracovávame

2. Účel zberu a obdobie spracovania osobných údajov

3. Spôsob zberu osobných údajov

4. Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám

5. Bezpečnosť a zmazanie údajov

II. Taxikárska aplikácia

1. Aký typ osobných údajov zberáme a spracovávame

2. Účel zberu a obdobie spracovania osobných údajov

3. Spôsob zberu osobných údajov

4. Zverejňovanie osobných údajov tretím stranám

5. Bezpečnosť a zmazanie údajov

britská vlajka

​Privacy policy

​ Within the context of new Regulation of Europe Union on the protection of personal data going into effect (on 25th of May 2018), well known as GDPR, we have prepared for you this information. Company RAD Solutions, s.r.o., as administrator of personal data collects and processes the personal data submitted by the users in the course of installation and use of the app.

I. Client Application

1. What type of personal data we collect and process

2. The purpose of collecting and the period of personal data processing

3. The method of collecting personal data

4. Disclosure of personal data to third parties

5. Security and deletion of data

II. Taxi application

1. What type of private data we collect and their processing

2. Purpose of data gathering and season of privacy data processing

3. Way of privacy data gathering

4. Disclosure of privacy data to third parties

5. Safety and data removal